Generelle vedtægter

Vedtægter for foreningen ForretningsTeamet, som er vedtaget den 12. august 2015

 

1. Navn og hjemsted

1.1.

Foreningens navn er Forretningsteamet og hjemstederne er henholdsvis Vejle, Jelling og Kolding.

 

2. Formål

2.1.

ForretningsTeamets formål er at etablere netværk for medlemmerne og derved medvirke til at medlemmernes forretningsmuligheder forøges.

 

3. Medlemsforhold

3.1.

Som medlem kan optages enhver medmindre et af de øvrige medlemmer nedlægger veto mod optagelsen.


3.2.

Der kan som udgangspunkt kun optages et medlem inden for samme branche.


3.3.

Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til ForretningsTeamets ledelse for den enkelte afdeling, som herefter er forpligtet til at afklare om medlemsskab kan opnås.


3.4.

Indmeldelsen er først gyldig efter godkendelse af medlemmet på medlemsmøde og betaling af kontingent.


3.5.

Et nyt medlem, som ikke er bekendt med ForretningsTeamets idegrundlag, tildeles en mentor. Mentors opgave er at introducere medlemmet til ForretningsTeamets idegrundlag og være behjælpelig med at besvare evt. spørgsmål.


3.6.

Ingen af medlemmerne hæfter personligt for ForretningsTeamets forpligtelser.

 

3.7

Gruppen kan maks have 40 medlemmer af gangen. Mulighed for venteliste.

 

3.8

Som medlem kan der ske optagelse i maksimalt 2 grupper, dog kan der maksimalt optages 6 medlemmer som samtidig er medlem af andre grupper i ForretningsTeamet.


4. Møder og medlemspligter

4.1.

Der afholdes 1 møde pr. måned dog ikke i juli. Indholdet af medlemsmøderne aftales nærmere i ledelsen. Sædvanlig dagsorden for medlemsmøderne vil være på ForretningsTeamets hjemmeside. Standard dagsorden kan fraviges efter beslutning i ledelsen.

 

4.1.1

Der kan afholdes fællesmøder, hvor deltagere fra alle grupper kan deltage. Disse koordineres af gruppernes respektive teamledere.


4.2.

De månedlige medlemsmøder er ForretningsTeamets øverste myndighed og der kan her træffes beslutning ved simpelt flertal medmindre andet måtte fremgå og forudsat at væsentlige beslutninger på forhånd med 1 uges varsel har været annonceret over for medlemmerne f.eks. ved e-mail.


4.3.

Der er mødepligt og det er væsentligt, at medlemmerne prioriterer fremmøde, at deltagelsen er positiv og konstruktiv og at medlemmer møder forberedte.


4.3.1.

Fravær 2 på hinanden følgende gange, vil udløse en advarsel. Yderligere fravær vil kunne medføre eksklusion.


4.4.

Medlemmerne opfordres til at holde møder med hinanden med henblik på at lære hinanden bedre at kende.

 

4.5.

To mødedage pr. år vil forløbe som eventdage. Her er ingen 10 min. præsentation med andre aktiviteter. F.eks. kan man i mindre grupper give hinanden feedback på hinandens præsentationer. Temadagene planlægges af ledelsen.

 

5. Kontingent

5.1.

Kontingentet skal alene dække udgifterne til morgenmad og evt. lokaleleje. Kontingentets størrelse fastsættes af ledelsen og godkendes formelt af medlemmerne på et af de månedlige medlemsmøde.

 

6. Udmeldelse og eksklusiv


6.1.

Udmeldelse kan ske uden varsel. Ved udmeldelse fortabes retten til fremmøde og tilbagebetaling af kontingent.


6.2.

Ledelsen kan under appel til et månedligt medlemsmøde med 2/3 majoritet af de fremmødte beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemsskabet flydende forpligtelser.

 

7. Ledelsen


7.1.

Ledelsen vælges af medlemmerne på et månedligt medlemsmøde. Ledelsen vælges for 12 måneder. Ledelsen kan afsættes til enhver tid og med simpelt flertal afsættes af et medlemsmøde.


7.2.

Ledelsen består af en Teamleder og en til to Teamkoordinatorer.


7.3.

Ledelsen er ansvarlig for driften af ForretningsTeamet og afviklingen af medlemsmøderne.


7.4.

Ledelsen fordeler opgaverne i mellem sig efter nærmere aftale.


7.5.

Ledelsen er forpligtet til i god tid at finde en ny ledelse og bringe den i forslag til medlemsmøde.


7.6.

Ledelsen er i øvrigt forpligtet til at forelægge væsentlige beslutninger for de månedlige medlemsmøder.

 

8. Regnskab og formue

8.1.

Der aflægges ikke regnskab, idet ForretningsTeamet ikke kan pådrage sig andre økonomiske forpligtelser end dem, der modsvares af indbetalt kontingent dvs. betaling for morgenmad og evt. lokale.

 

9. Tegning

9.1.

ForretningsTeamet tegnes af ledelsen i forening jf. i øvrigt pkt. 3.5. og 8.1.

 

10. Ændring af vedtægterne

10.1.

Vedtægterne kan ændres på 1. medlemsmøde efter sommerferien (august) forudsat forslag til vedtægtsændring skriftligt har været sendt ud til medlemmerne senest en uge før medlemsmødet
og at forslaget vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte.